Click or drag to resize
BrepEdgeStartVertex Property
BrepVertex at start of edge

Namespace: Rhino.Geometry
Assembly: RhinoCommon (in RhinoCommon.dll) Version: 5.1.50000.0 (5.0.20693.0)
Syntax
public BrepVertex StartVertex { get; }

Property Value

Type: BrepVertex
See Also