Click or drag to resize

BrepEdgeStartVertex Property

BrepVertex at start of edge

Namespace:  Rhino.Geometry
Assembly:  RhinoCommon (in RhinoCommon.dll)
Since: 5.10
Syntax
public BrepVertex StartVertex { get; }

Property Value

Type: BrepVertex
See Also