Click or drag to resize

BrepTrimStartVertex Property

BrepVertex at start of trim

Namespace:  Rhino.Geometry
Assembly:  RhinoCommon (in RhinoCommon.dll)
Since: 6.0
Syntax
public BrepVertex StartVertex { get; }

Property Value

Type: BrepVertex
See Also